Värdegrund

Vår värdegrund gäller alla individer oavsett hur man berörs av vår verksamhet.


Glädje och gemenskap.
Vi med motorsport som intresse får glädje och gemenskap tillsammans, på och utanför banan.
Vi finns för hela familjen.


Rätt att vara delaktig.
Vi har en verksamhet som är öppen för alla oavsett förutsättningar eller ambitionsnivå.
Vi skapar förutsättningar så att alla kan uppleva motorsport oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Det är våra olika erfarenheter, perspektiv, kompetenser och bakgrund som gör oss starkare och mer framgångsrika.


Demokrati och delaktighet.
Vi är öppna och ärliga i våra samtal och lyssnar på varandra.
Vi anser att medlemsdelaktighet är viktigt och lärorikt.
Vi välkomnar nya idéer med förbättringspotential.


Kör rent och säkert.
Vi arbetar aktivt för en verksamhet fri från droger, doping och i förhand uppgjorda resultat.
Vi arbetar för att motorsporten ska vara trygg, rolig och hållbar över tid.
Vi uppvisar gott beteende och respekt för andra individer på och utanför banan.
Vi kör rent och säkert genom att tänka hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.